Nejčastější dotazy

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 27. 12. 2021

Níže naleznete k nahlédnutí nejčastější dotazy ke státním dluhopisům určeným pro občany a poskytnutí dalších informací souvisejících se státními dluhopisy.

 

Co znamená Označení emise (ISIN), které se zobrazuje v přehledu majetku v elektronickém přístupu ke správě majetkového účtu?

Označení emise (ISIN) je identifikační označení dluhopisů. Konkrétní označení jednotlivých státních dluhopisů, které byly vydány v jednotlivých upisovacích obdobích, naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Typy dluhopisů.


 

Podléhají výnosy emisí Dluhopisu Republiky zdanění?

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2021, osvobozuje výnosy státních dluhopisů emitovaných po výše uvedeném datu, tj. 1. 1. 2021 od daně z příjmu.

Výnosy emisí Dluhopisu Republiky, které byly emitovány před nabytím účinnosti výše uvedené novely, jsou nadále zdaněny v každém výnosovém období do data splatnosti dluhopisu, a tudíž z nich bude vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně, jako byla doposud.


 

Proč mají státní dluhopisy pro občany jmenovitou hodnotu 1 Kč?

Jmenovitá hodnota státního dluhopisu byla stanovena ve výši 1 Kč a důvod byl ryze technický a souvisí primárně s rozhodnutím Ministerstva financí vydávat dluhopisy, u kterých není výnos vyplácen v peněžních prostředcích, ale prostřednictvím připsání další tranše dané emise dluhopisů formou reinvestice výnosu. Výše jmenovité hodnoty byla nastavena na základě běžné zahraniční praxe, například Rakouska a Německa, kde je jmenovitá hodnota stanovena dokonce na 1 cent.


 

Jak mohu požádat o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu?

Postup zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu.


 

Nemohu najít své přihlašovací údaje k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu. Jakým způsobem o ně mohu opětovně požádat?

Pro přihlášení k elektronickému přístupu jsou zapotřebí dva údaje, a to osobní číslo a PIN. Osobní číslo Vám bylo po zadání požadavku odesláno na Váš mobilní telefon uvedený v samostatné evidenci státních dluhopisů a PIN Vám byl odeslán obyčejným psaním na doručovací adresu, která je rovněž zaznamenána v samostatné evidenci státních dluhopisů. Pokud potřebujete opětovně zaslat osobní číslo nebo PIN, kontaktujte z čísla Vašeho mobilního telefonu evidovaného v samostatné evidenci státních dluhopisů informační telefonní linku CDCP: 221 832 185 (po – pá: 8:00 – 17:00). Po ověření osobních údajů Vám budou přihlašovací údaje zaslány v řádu 14 dní.


 

Dosud jsem neobdržel/a přihlašovací údaje k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu. Kdy mi budou doručeny?

Přihlašovací údaje k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu jsou zasílány do 14 dnů po provedení úhrady ceny pořizovaných dluhopisů. Pokud jste již cenu pořizovaných dluhopisů uhradil/a, a přesto Vám přihlašovací údaje nebyly doručeny, je zapotřebí se za účelem prověření situace obrátit na Centrální depozitář cenných papírů, a.s., (dále „CDCP“), a to prostřednictvím telefonní linky: 221 832 185 (po – pá: 8:00 – 17:00). Pokud Vám byl elektronický přístup zřízen již dříve, přihlašovací údaje Vám nebudou na základě podání Žádosti o úpis zaslány. Potřebujete-li je opětovně zaslat, kontaktujte výše uvedenou informační telefonní linku CDCP.


 

Do kdy musím uhradit cenu pořizovaného Dluhopisu Republiky?

Cenu upisovaných dluhopisů je třeba uhradit nejpozději do termínu, který je uveden v příslušných emisních podmínkách Dluhopisu Republiky. Konkrétní termíny naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Typy dluhopisů. Nebude-li úhrada ceny pořizovaných dluhopisů připsána na platební účet určený pro úhradu ceny dluhopisů do příslušného dne, žádost bude stornována.


 

Kolik platebních účtů můžu mít vedeno ke svému majetkovému účtu, kde se evidují Dluhopisy Republiky?

K majetkovému účtu vedenému v samostatné evidenci státních dluhopisů se vztahuje vždy pouze jeden platební účet.

Číslo platebního účtu pro výplatu výnosů a splacení jmenovité hodnoty je možné změnit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně podáním žádostí souvisejících se státními dluhopisy pro občany na pobočkách smluvních distributorů. Splacení jmenovité hodnoty a vyplacení výnosu proběhne na platební účet, který byl do evidence zapsán jako poslední, a to bez ohledu na to, zda byla změna provedena prostřednictvím elektronického přístupu či podáním žádosti na pobočce smluvního distributora.


 

Jak je Dluhopis Republiky úročen?

Výnosy příslušné emise Dluhopisu Republiky naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Úrokové sazby.


 

Při pořizování Dluhopisu Republiky jsem uvedl/a údaje, které se však změnily. Jakým způsobem je možné provést jejich změnu?

Změna údajů týkajících se vlastníka Dluhopisu Republiky vyjma jména a příjmení může být provedena prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu (více informací naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu). Změna veškerých údajů může být provedena prostřednictvím kteréhokoli z distributorů na pobočkách poskytujících služby k Dluhopisu Republiky. Mapu a seznam distribučních míst naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Mapa a seznam distribučních míst. Změna údajů není zpoplatněna.


 

Bude mi zasláno potvrzení o pořízení Dluhopisu Republiky nebo výpis z majetkového účtu?

Výpisy z majetkového účtu nejsou zasílány, jelikož možnost generování výpisů z majetkového účtu (365krát ročně, 1krát denně) uživateli elektronického přístupu plně nahrazuje papírové výpisy. Výpis je možné si nechat vystavit na pobočkách smluvních distributorů podáním Žádosti o poskytnutí výpisu, které je zpoplatněno dle aktuálně platného Ceníku Ministerstva financí.


 

Zjistil/a jsem nesrovnalosti na výpisu z majetkového účtu, na koho se mám obrátit?

V tom případě nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese DluhopisRepubliky@mfcr.cz.


 

Je možné dostat peníze předčasně zpět (předčasně splatit)?

Samozřejmě, žádost o předčasné splacení Vámi držených dluhopisů můžete zdarma podat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo za poplatek u kteréhokoli z distributorů, a to k předem stanoveným datům.

Dle příslušných emisních podmínek může vlastník 1x ročně žádat o předčasné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000 včetně a nejvýše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000. Výnosy za jednotlivá výnosová období jsou jedenkrát ročně reinvestovány. Reinvesticí výnosu se rozumí, že na majetkový účet vlastníka dluhopisů v evidenci Ministerstva financí jsou k datu reinvestice výnosu připsány dluhopisy téže emise dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě za příslušné výnosové období. V případě podání žádosti o předčasné splacení se reinvestice výnosu neprovádí. K datu předčasného splacení je pak vyplacena celková jmenovitá hodnota dluhopisů a výnos za období, ve kterém byla podána příslušná žádost. Za účelem úplného splacení dluhopisů dané emise vedených na majetkovém účtu je třeba v žádosti o předčasné splacení uvést počet dluhopisů zahrnující i výnosy, které byly reinvestovány ve výnosových obdobích předcházejících období, kdy je podávána žádost o předčasné splacení. V případě podání žádosti o předčasné splacení pouze ve výši původně investované částky budou již dříve reinvestované výnosy ponechány na majetkovém účtu. Pokud je na majetkovém účtu část dluhopisů ponechána, jsou tyto dále úročeny v souladu s emisními podmínkami příslušného dluhopisu.

Více informací, včetně termínů pro podání žádosti o předčasné splacení naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Předčasné splacení.


 

Kdy mohu požádat o reinvestici Dluhopisu Republiky? Do jakých dluhopisů mohu reinvestovat dluhopisy?

Období, ve kterém je možné podat žádost o reinvestici jmenovité hodnoty Dluhopisu Republiky, je stanoveno v dostatečném předstihu, a je zveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup. Ministerstvo zveřejňuje stejným způsobem i dluhopisy, do nichž bude moci vlastník dluhopisů reinvestovat jmenovitou hodnotu, popř. poslední výnos dluhopisu, části nebo všech jím vlastněných dluhopisů v souladu s příslušnými emisními podmínkami. Podrobnější informace naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Reinvestice jmenovité hodnoty.


 

Jaký je rozdíl mezi reinvesticí výnosu, reinvesticí jmenovité hodnoty a posledního výnosu?

Reinvesticí výnosu se rozumí, že na majetkový účet vlastníka dluhopisů v evidenci Ministerstva financí jsou k datu reinvestice výnosu připsány dluhopisy téže emise dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě za příslušné výnosové období. Počet kusů státních dluhopisů na majetkovém účtu se tak na konci každého výnosového období zvyšuje o výši odpovídající výnosu dluhopisu. Tím dochází k úročení nejen jmenovité hodnoty státních dluhopisů, ale také k dalšímu úročení výnosů dluhopisu v následujících obdobích.

Při reinvestici celkové jmenovité hodnoty státních dluhopisů nebo její části, popř. posledního výnosu dluhopisů, se k datu splatnosti nevyplácí peněžní prostředky bezhotovostním převodem na platební účet vlastníka dluhopisů, ale jsou reinvestovány do předem určených státních dluhopisů. Reinvesticí dluhopisů se tedy rozumí pořízení dalších dluhopisů ve jmenovité hodnotě odpovídající jmenovité hodnotě, popř. poslednímu výnosu dluhopisu, všech nebo části původních dluhopisů vlastníka.


 

Jaké je nejzazší datum pro převod či darování Dluhopisu Republiky, kterým se blíží datum splatnosti?

Nejzazší datum pro provedení převodu či darování je měsíc před samotným datem splatnosti daného Dluhopisu Republiky. Toto datum je uvedeno v příslušných emisních podmínkách Dluhopisu Republiky, které naleznete: Úvodní stránka > Předpisy > Emisní podmínky.

Například nejzazší datum pro podání žádosti o zápis převodu či žádosti o provedení darování Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027, CPI %, ISIN CZ0001006142, je stanoveno na 2. 3. 2027.


 

Nemám připsaný Dluhopis Republiky na majetkovém účtu. Co mohu udělat pro ověření?

Emise Dluhopisu Republiky jsou v souladu s příslušnými emisními podmínkami vydány a připsány na majetkové účty vlastníků k datu emise. Pokud datum emise připadá na víkend, jsou dluhopisy připsány na majetkový účet až následující pracovní den. Změna stavu vlastněných dluhopisů se na majetkovém účtu projeví vždy až po uzavření provozního dne v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Doporučujeme tedy si stav Vašeho majetkového účtu prostřednictvím elektronického přístupu ověřovat až následující den po datu emise. Obdobně je tomu v případě reinvestice výnosu, kdy jsou na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za příslušné výnosové období, a dalších událostech.


 

Neobdržel jsem peněžní prostředky k datu splatnosti mnou vlastněných státních dluhopisů, jakým způsobem je možné požádat o jejich opětovné vyplacení?

Pro opětovné vyplacení peněžních prostředků je třeba podat „Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty“ (dále jen „žádost“). Tuto žádost můžete podávat prostřednictvím elektronického přístupu bez nutnosti návštěvy smluvního distributora. Při podání žádosti si můžete vybrat ze dvou variant provedení reklamace. Jednak můžete požádat o vyplacení peněžních prostředků na platební účet. Druhou možností dostupnou výhradně prostřednictvím elektronického přístupu je investování peněžních prostředků do aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky.

Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty, ve které uvedete nové číslo platebního účtu, je také možné vyplnit na jedné z poboček smluvního distributora. Na základě této žádosti Vám pak budou peněžní prostředky odeslány na daný platební účet. Seznam poboček, které poskytují navazující služby související se státními dluhopisy, naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Mapa a seznam distribučních míst.


 

K datu splatnosti jsem neobdržel úrok za poslední výnosové období.

Výplata peněžních prostředků k datu splatnosti dluhopisů pro občany probíhá ve dvou platbách. První z nich představuje splacení jmenovité hodnoty, druhá pak výnos za poslední výnosové období. Zároveň jsou obě platby posílány z dvou různých platebních účtů Ministerstva financí. Doporučujeme tedy kontrolu Vašeho platebního účtu, že obě částky byly skutečně připsány. V opačném případě se na nás neváhejte obrátit na e-mailové adrese DluhopisRepubliky@mfcr.cz.


 

Je třeba žádat o převod peněžních prostředků k datu splatnosti mých státních dluhopisů?

Převod peněžních prostředků probíhá automaticky, a to k datu splatnosti konkrétního dluhopisu v souladu s emisními podmínkami. Peněžní prostředky jsou zasílány na platební účet uvedený v samostatné evidenci státních dluhopisů. Není tedy nutné jakkoliv o převod k datu splatnosti dluhopisů žádat. V případě změny čísla platebního účtu má každý vlastník státních dluhopisů povinnost neprodleně informovat Ministerstvo financí prostřednictvím smluvního distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.


 

Kam jsou zasílány peněžní prostředky k datu splatnosti mnou vlastněných státních dluhopisů?

Peněžní prostředky jsou automaticky zasílány na platební účet uvedený v samostatné evidenci státních dluhopisů. V případě změny čísla platebního účtu má každý vlastník státních dluhopisů o této změně povinnost neprodleně informovat Ministerstvo financí prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.