Dluhopis Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 27. 12. 2021

Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky a také rok 2019 se nesl v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky.

Dluhopis Republiky

Jde o státní dluhopisy pro občany emitované při příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky.

Ministerstvo financí se rozhodlo přistoupit ke spuštění projektu vzhledem k aktuálnímu vývoji výnosů státních dluhopisů a navyšování základních úrokových sazeb ze strany ČNB. Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny.

Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Typy dluhopisů, úrokové sazby

Informace k aktuálně nabízeným typům Dluhopisů Republiky naleznete zde.

Reinvestiční státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, který má fixně stanoveny rostoucí roční kupóny. Průměrný výnos reinvestičního státního dluhopisu je stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Příslušné úrokové sazby u reinvestičního dluhopisu jsou stanoveny k počátku upisovacího období pro všechna výnosová období.

Proti-inflační státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, u kterého jsou roční výnosy stanoveny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena podle míry inflace na bázi indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem.

Fixní státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, výše výnosu je v každém roce konstantní. (Dluhopis byl vydáván v předchozích emisích).

Výnosy u všech typů státních dluhopisů jsou každoročně reinvestovány a připsány na majetkové účty vlastníků ve formě nových státních dluhopisů. Počet kusů státních dluhopisů na majetkovém účtu se tak na konci každého výnosového období zvyšuje o výši odpovídající výnosu dluhopisu. Tím dochází k úročení nejen jmenovité hodnoty státních dluhopisů, ale také k dalšímu úročení výnosů dluhopisu v následujících obdobích.        

Komu jsou emise Dluhopisu Republiky určeny

Okruh osob, které si mohou dluhopis pořídit a vlastnit, je omezen pouze na fyzické osoby.

Kde a jak nakoupit

Aktuálně neprobíhá žádné upisovací období emisí Dluhopisu Republiky.

Darování

Dluhopis Republiky je možné darovat, avšak pouze osobám, které je mohou v souladu s emisními podmínkami nabývat. Darování státních dluhopisů je možné provést zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně za poplatek na vybraných pobočkách smluvních distributorů.

Další informace

Více informací o Dluhopisech Republiky naleznete také v další sekcích těchto internetových stránek, zejména v sekci O dluhopisech, Jak investovat a Užitečné.

 

 


 

Otázky a odpovědi

Jaká je minimální hodnota investice?

Minimální hodnota je stanovena příslušnými emisními podmínkami na 1 000 Kč. Další parametry nabízených dluhopisů naleznete zde.

Jak za dluhopisy zaplatit?

Cenu aktuálně upisovaných Dluhopisů Republiky je možné uhradit dle emisních podmínek kdykoliv během upisovacího období. Peněžní prostředky musí být připsány na účtu ke stanovenému dni.

Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí, v případě sjednání na pobočce distributora na platební účet distributora.

Podléhá dluhopis zdanění?

Výnosy emisí Dluhopisu Republiky jsou dle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedené zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021, osvobozeny od daně z příjmů. Podle přechodných ustanovení se osvobození od daně vztahuje na dluhopisy s datem emise ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 1. 2021.

Výnosy emisí Dluhopisu Republiky, které byly emitovány před nabytím účinnosti výše uvedené novely jsou nadále zdaněny v každém výnosovém období do data splatnosti dluhopisu, a tudíž je z nich vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně ve výši 15 %. Za její odvedení odpovídá Ministerstvo financí prostřednictvím České národní banky, která výplatu výnosů státních dluhopisů zabezpečuje. Do daňového přiznání se příjem z Dluhopisu Republiky již neuvádí.

Je možné požádat o předčasné splacení?

Ano, žádost o předčasné splacení Vámi držených dluhopisů můžete zdarma podat u kteréhokoli z distributorů nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, a to k předem stanoveným datům.

Minimální počet dluhopisů pro požadavek na předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení je 1000 kusů. V případě, že počet kusů dluhopisů vlastníka je menší než 1000, může vlastník dluhopisů žádat o předčasné splacení v počtu kusů menším než 1000, pokud požádá o splacení všech kusů jím vlastněných dluhopisů dané emise evidovaných na jeho majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není požadavek na předčasné splacení omezen. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu dni nejvýše 50 % kusů.

Více informací, včetně termínů pro předčasné splacení naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Předčasné splacení > Dluhopis Republiky.     

Kdo může být smluvním distributorem?

V současné době jsou distributory emisí Dluhopisu Republiky Československá obchodní banka, a. s., a Česká spořitelna, a.s. Ministerstvo financí je však stále otevřeno možnosti zapojení dalších partnerů.

Proč stát vydává dluhopisy, nemá dostatek prostředků?

Nikoli, důvodem není nedostatek finančních prostředků státu, ale snaha zpřístupnit část státního dluhu občanům. Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za takových podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Nebylo by pro stát výhodnější půjčit si na finančním trhu?

Průměrný výnos bude stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu.

Jaká je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise?

Celková jmenovitá hodnota emise není předem stanovena. Každá emise je jasně časově omezena a jednotlivé emise na sebe navazují tak, aby byl zachován kontinuální prodej.