Informace pro notáře

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 31. 3. 2021

V souvislosti se zvýšeným počtem žádostí notářů o potvrzení vlastnictví státních dluhopisů, Ministerstvo financí uveřejňuje za účelem rychlejšího vyřizování jednotlivých podání postup poskytování informací pro potřeby projednání pozůstalosti.

Ministerstvo financí vede samostatnou evidenci státních dluhopisů ve smyslu § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Chod samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí technicky zabezpečuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), na základě smluvního vztahu s Ministerstvem financí. CDCP ve smyslu ustanovení § 115 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů poskytuje údaje z evidence ministerstva oprávněným osobám.

1. Ověření, zda zůstavitel vlastnil k datu úmrtí státní dluhopisy

Za účelem získání výpisu z majetkového účtu k datu úmrtí zůstavitele je v souladu s článkem 20 Provozního řádu samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí nutné obrátit se na CDCP, prostřednictvím portálu Můj depozitář  (dříve ISB-Information Service Broker) a nezasílat žádost přímo Ministerstvu financí. Státní dluhopisy tedy podléhají stejnému režimu sdělování informací pro potřeby projednání pozůstalosti jako jakékoliv jiné cenné papíry evidované v centrální evidenci vedené CDCP.

Státní dluhopisy jsou evidovány v samostatné evidenci státních dluhopisů Ministerstva financí, tj. v zařazené evidenci. Z tohoto důvodu není možné využívat pro ověření existence majetkového účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů bezplatnou službu CDCP k ověření existence majetkového účtu v nezařazené evidenci.

2. Stanovení celkové hodnoty zohledňující poměrný výnos k datu úmrtí zůstavitele

Státní dluhopisy nejsou v souladu s emisními podmínkami obchodovatelné na regulovaném trhu a jejich tržní hodnota tak není přímo k dispozici. Jmenovitou hodnotu těchto dluhopisů je však možné pro účely projednání pozůstalosti upravit o případný poměrný výnos, na který má vlastník dluhopisů nárok při podání žádosti o předčasné splacení, v závislosti na typu státních dluhopisů.

Za účelem sdělení poměrného výnosu, je možné zaslat dotaz prostřednictvím e-mailu DluhopisRepubliky@mfcr.cz. V žádosti o stanovení hodnoty dluhopisů k požadovanému datu je vždy nutné uvést:

  • konkrétní typ dluhopisů (ISIN),
  • datum, ke kterému je žádáno o stanovení celkové hodnoty zohledňující poměrný výnos,
  • počet dluhopisů k požadovanému datu (dle výpisu z CDCP).

Ministerstvo financí na základě poskytnutých informací následně zašle technický výpočet hodnoty dluhopisu.

3. Ověření stavu výplaty výnosu a/nebo splacení jmenovité hodnoty státních dluhopisů pro potřeby pozůstalostního řízení

Pokud zůstavitel vlastnil státní dluhopisy, které byly v průběhu projednávání pozůstalosti splatné a/nebo byl v průběhu pozůstalostního řízení vyplácen výnos z těchto dluhopisů, je možné požádat Ministerstvo financí o informaci, zda platby související s výplatou výnosu a/nebo splacením jmenovité hodnoty státních dluhopisů nebyly vráceny zpět na platební účet Ministerstva financí z důvodu zrušení či zablokování platebního účtu uvedeného u majetkového účtu zůstavitele. Za tímto účelem je třeba podat žádost o sdělení informace prostřednictvím datové schránky Ministerstva financí (ID datové schránky: xzeaauv).