Začíná desáté jubilejní upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2020 9:30

Dnes začíná desáté jubilejní upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 23. 12. 2020 do 19. 3. 2021 nabízeny dva typy státních dluhopisů. Zároveň dochází ke změnám ve zdanění výnosů ze státních dluhopisů.

Od dnešního dne budou v rámci upisovacího období, které bude ukončeno dne 19. 3. 2021, dostupné další emise Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy budou i nadále nabízeny dva typy státních dluhopisů, a to reinvestiční a proti-inflační. Datum vydání obou emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 1. 4. 2021 a jsou splatné v době do 6 let.

Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen tak, aby peníze neznehodnotila inflace. Výnosy jsou reinvestovány jednou ročně do stejné emise dluhopisů.

V návaznosti na projednávanou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (tzv. daňový balíček), která byla dne 22. 12. 2020 přijata Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, budou výnosy státních dluhopisů vydaných po nabytí účinnosti novely osvobozeny od daně z příjmů, a tudíž z nich nebude vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně, jako byla doposud. Výnosy aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky jsou tedy stanoveny tak, aby reflektovaly novou daňovou úpravu, která bude předložena k podpisu prezidentovi České republiky.

Úroková sazba proti-inflačního dluhopisu je navázána na index spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem a výnos dluhopisu tak zcela pokrývá inflační tlaky. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p. a., a tudíž v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná, zatímco jejich reálná hodnota stoupne. Nedojde tak ke snížení jmenovité hodnoty o příslušnou míru deflace. Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu, který bude oproti ostatním produktům dostupným občanům na finančním trhu osvobozen od daně z příjmů, je pro následující úpis stanoven ve výši 1,00 %.

Na rozdíl od výnosu proti-inflačních dluhopisů nabízených v předchozích upisovacích obdobích již není výnos u aktuálně nabízeného proti-inflačního dluhopisu navýšen o marži ve výši 0,50 % p. a., a to právě z důvodu výše zmíněné novely zákona o daních z příjmů. Marže byla u předchozích emisí stanovena tak, aby výnos reálně pokryl inflační tlaky a nedocházelo prakticky ke zdaňování inflace.

Výše zmíněná novela zákona o daních z příjmů se netýká emisí Dluhopisu Republiky, které byly vydány před nabytím její účinnosti. Výnosy těchto emisí tak budou zdaněny v každém výnosovém období až do splatnosti dluhopisu.

Dluhopis si mohou objednávat pouze fyzické osoby v minimální výši jedné objednávky 1 000 kusů dluhopisů. Maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, je stanoven na 5 mil. kusů pro každý jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

Zájemci o státní dluhopisy mohou o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a. s.

V právě skončeném upisovacím období bylo podáno 7 111 žádostí o úpis v celkovém počtu 5 016 407 254 kusů dluhopisů, a to včetně žádostí o reinvestici jmenovité hodnoty dříve vydaných emisí státních dluhopisů určených pro občany. Celkem tedy zájem o emise Dluhopisu Republiky překonal již 25,5 mld. Kč.